Stanovy OZ Pestrec

P R V Ý    O D D I E L

Čl. 1
Základné ustanovenia

1.1 Názov občianskeho združenia je Pestrec.
1.2 Občianske združenie Pestrec (ďalej len „Združenie“) je environmentálna mimovládna organizácia.
1.3 Združenie pôsobí na území Slovenskej republiky a svoje aktivity vyvíja aj v iných krajinách v súlade s jej právnymi predpismi, najmä v EÚ a jej členských štátoch.
1.4 Združenie sídli na adrese 951 96 Jedľové Kostoľany č. 395.

Čl. 2
Poslanie a aktivity združenia

2.1. Poslaním Združenia je ochrana životného prostredia a všetkých jeho zložiek, a to najmä formou environmentálnej výchovy, globálneho vzdelávania a vnútornej transformácie. V tomto zmysle chce Združenie vyvíjať aktivity, ktoré ľuďom ukážu dopad ich konzumného spôsobu života na celú Zem a pomôžu im zmeniť svoje správanie, tak v intelektuálnej ako aj v duševnej rovine. Združenie chce v tomto zmysle združovať ľudí, ktorí majú úctu a lásku k prírode ako aj ku všetkému živému i neživému.
2.2. V záujme napĺňania jeho poslania sa Združenia zameriava na vykonávanie najmä týchto aktivít:
a) aktívna starostlivosť o životné prostredie,
b) vzdelávacie aktivity, vyučovanie environmentálnej výchovy a osveta v oblasti životného prostredia,
c) šírenie myšlienok globálneho vzdelávania,
d) podpora a facilitácia zmien v spôsobe života ľudí,
e) vytváranie a propagovanie environmentálne šetrných a zdravých alternatív ku každodenným činnostiam ľudí,
f) ekoturizmus a priblíženie prírody ľuďom formou intenzívneho trávenia času v prírode,
g) spolupráca s inými fyzickými a právnickými osobami, občianskymi združeniami ako aj orgánmi verejnej správy pri uskutočňovaní vyššie uvedených aktivít,
h) aktívna účasť v rozhodovacích procesoch a v konaniach orgánov verejnej správy, týkajúcich sa životného prostredia,
i) vypracovávanie koncepčných dokumentov za účelom napĺňania poslania Združenia,
j) publikačná činnosť a
k) kreatívna tvorba a kurzy.

Čl. 3
Orgány

3.1 Orgánmi Združenia sú:
a) Zhromaždenie členov, ako jeho najvyšší orgán
b) Výbor, ako jeho výkonný orgán
c) Predseda Združenia, ako štatutárny orgán a
d) Revízna komisia, ako dozorný orgán.
3.2 Štatutárnym zástupcom združenia je Predseda Združenia.

Čl. 4
Zhromaždenie členov

4.1 Zhromaždenie členov je najvyšším orgánom Združenia a je tvorené riadnymi členmi združenia.
4.2 Zhromaždenie členov najmä:
a) schvaľuje stanovy Združenia
b) schvaľuje základné smerovanie Združenia
c) schvaľuje rozpočet Združenia na ďalšie obdobie
d) prerokúva činnosť Združenia za posledné obdobie
e) volí a odvoláva členov Výboru
f) volí a odvoláva členov Revíznej komisie
g) rozhoduje o prijatí riadnych členov
h) rozhoduje ako odvolací orgán o vylúčení člena
i) rozhoduje o ukončení činnosti a spôsobe zániku Združenia v prípade nenapĺňania poslania a cieľov Združenia a v prípadoch stanovených príslušnými právnymi predpismi.
4.3 Zasadnutie Zhromaždenia členov zvoláva predseda Združenia, a to minimálne raz za dva roky. Zasadnutie je tiež možné zvolať na základe odôvodnenej písomnej žiadosti Výboru alebo na základe žiadosti minimálne 10 riadnych členoch, a to do 60 dní od doručenia žiadostí.
4.4 Zhromaždenie členov je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Zhromaždenie členov sa uznáša a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, ak nie je uvedené inak. Každý riadny člen Združenia má pri hlasovaní 1 hlas.

Čl. 5
Výbor

5.1 Výbor je výkonným orgán Združenia, ktorý riadi Združenie a rozhoduje v období medzi zasadnutiami Zhromaždenia členov. Za svoju činnosť sa zodpovedá Zhromaždeniu členov.
5.2 Výbor najmä:
a) riadi Združenie a rozhoduje v období medzi zasadnutiami Zhromaždenia členov
b) prijíma žiadosti o členstvo v Združení
c) navrhuje riadnych členov na prijatie, a to buď z vlastného podnetu alebo na návrh
d) rozhoduje o vylúčení člena
e) predkladá správu o činnosti a hospodárení Združenia minimálne raz za dva roky Zhromaždeniu členov
f) určuje spôsob nakladania s majetkom Združenia v súlade s rozpočtom schváleným Zhromaždením členov. 5.2 Výbor má minimálne 2 členov, ktorých volí Zhromaždenie členov spomedzi svojich členov na funkčné obdobie 4 rokov.
5.3 Členovia Výboru si zo svojich členov volia Predsedu, ktorý je zároveň Predsedom združenia.
5.4 Výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti predsedu a za účasti nadpolovičnej väčšiny zvyšných členov výboru. Uznáša sa a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
5.5 Členstvo vo výbore zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia Výboru,
b) písomným odstúpením člena Výboru,
c) odvolaním člena Výboru Zhromaždením členov.

Čl. 6
Predseda Združenia

6.1 Predseda Združenia je štatutárnym orgánom Združenia.
6.2 Predseda Združenia najmä:
a) koná v mene Združenia ako jeho štatutárny zástupca
b) zabezpečuje chod Združenia
c) konkretizuje a vykonáva programy a ciele Združenia
d) nakladá s majetkom Združenia
6.3 Predsedu Združenia volia členovia Výboru. Predseda Združenia je zároveň predsedom Výboru. Za svoju činnosť sa zodpovedá Výboru.
6.4 Funkcia predsedu Združenia zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) písomným odstúpením,
c) odvolaním na základe rozhodnutia Výboru.
6.4 V prípade odvolania alebo odstúpenia Predsedu Združenia zvolí Výbor nového Predsedu Združenia, a to najneskôr do 30 dní od odvolania, resp. odstúpenia. Do obsadenia funkcie Predsedu Združenia vykonáva jeho právomoci kolektívne Výbor.

Čl. 7
Revízna komisia

7.1 Revízna komisia má minimálne 1 a maximálne 3 členov, ktorých volí Zhromaždenie členov spomedzi svojich členov na funkčné obdobie 4 rokov.
7.2 Revíznu komisia sa za svoju činnosť zodpovedá Zhromaždeniu členov.
7.3 Revízna komisia dohliada na dodržiavanie stanov, iných vnútorných a všeobecne platných predpisov, uznesení orgánov Združenia a kontroluje správnosť evidencie hospodárenia a majetku.
7.4 Revízna komisia je uznášaniaschopná za účasti aspoň jedného jej člena. Uznáša sa väčšinou hlasov prítomných členov.
7.5 Členstvo v Revíznej komisii zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia Revíznej komisie,
b) písomným odstúpením člena Revíznej komisie,
c) odvolaním člena Revíznej komisie Zhromaždením členov.

D R U H Ý    O D D I E L

Čl. 8
Členstvo a jeho vznik

8.1 Členstvo v Združení je dobrovoľné.
8.2 Členovia sa delia na riadnych a podporujúcich členov.
8.3 Podporujúcim členom sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá o členstvo prejaví záujem, súhlasí s poslaním a cieľmi Združenia a zaplatí členský príspevok.
8.4 Riadnym členom sa môže stať podporujúci člen, ktorý je na návrh Predsedu Združenia na Zhromaždení členov schválený ostatnými riadnymi členmi, a ktorý súhlasí s tým, aby bol za riadneho člena zvolený. Pred jeho schválením musel byť podporujúcim členom aspoň dva roky; v odôvodnených prípadoch môže byť za riadneho člena schválený aj pred uplynutím tejto doby.
8.5 Členovia Prípravného výboru sa po registrácii Združenia stávajú riadnym členmi Združenia.

Čl. 9
Základné povinnosti a práva členov

9.1 Riadni členovia majú právo:
a) podieľať sa na činnosti Združenia
b) zúčastňovať sa na zasadnutí Zhromaždenia členov a rozhodovať hlasovaním
c) voliť a byť volení do orgánov Združenia
d) podať odvolanie proti vylúčeniu z členstva v Združení na Zhromaždenie členov
e) podávať návrhy a podnety orgánom Združenia a byť informovaní o ich posúdení
f) byť informovaní o všetkých záležitostiach a akciách Združenia a zúčastňovať sa ich.
9.2 Povinnosti riadnych členov:
a) konať podľa svojich možností v súlade s poslaním a cieľmi Združenia
b) dodržiavať stanovy Združenia a rešpektovať rozhodnutia a uznesenia jej orgánov
c) dbať na dobré meno Združenia
d) zodpovedne vykonávať funkcie, ak sú do nich zvolení
e) platiť členské príspevky v stanovenej výške a termíne.
9.3 Práva členov podporovateľov:
a) podať odvolanie proti vylúčeniu z členstva v Združení na Zhromaždenie členov
b) byť informovaní o všetkých záležitostiach a akciách Združenia a zúčastňovať sa ich.
9.5 Povinnosti členov podporovateľov
a) dodržiavať stanovy Združenia a rešpektovať rozhodnutia a uznesenia jej orgánov
b) dbať na dobré meno Združenia
c) platiť členské príspevky v stanovenej výške a termíne.
9.6 Ostatné práva a povinnosti vrátane výšky a formy členského príspevku určí Výbor.

Čl. 10
Zánik členstva

10.1 Členstvo v Združení zaniká:
a) dobrovoľným vystúpením na základe písomného oznámenia Výboru
c) na základe neplatenia členských príspevkov v predmetnom termíne
b) vylúčením člena na základe rozhodnutia Výboru, ak člen Združenia opätovne a napriek upozorneniu porušuje stanovy, rozhodnutia alebo uznesenia orgánov Združenia ako aj iné povinnosti spojené s členstvom
d) zánikom Združenia
f) úmrtím
g) pozbavením spôsobilosti na právne úkony.
10.2 Do rozhodnutia Výboru o vylúčení člena môže Predseda Združenia pozastaviť členstvo v Združení, a to v prípade, ak previnenie člena proti stanovám, rozhodnutiam alebo uzneseniam orgánov Združenia ako aj iným povinnostiam spojeným s členstvom napriek upozorneniu pretrváva.
10.3 Zhromaždenie členov je oprávnené vylúčenie člena zrušiť a obnoviť členstvo so spätnou platnosťou.
10.4 Riadny člen sa na základe písomného oznámenia adresovaného Výboru môže stať podporujúcim členom.
10.5 Pri vystúpení alebo vylúčení člena nemá člen nárok na vrátenie už zaplateného členského príspevku.

T R E T Í    O D D I E L

Čl. 11
Majetok a hospodárenie

11.1 Majetok Združenia tvoria členské príspevky, dobrovoľné príspevky, dary, dotácie, granty, verejné zbierky, príjmy z činnosti súvisiacej s cieľmi Združenia ako aj ďalšie zdroje v súlade s právnym poriadkom.
11.2 Právo nakladania s majetkom Združenia prislúcha Predsedovi Združenia, ktorý s majetkom nakladá spôsobom určeným Výborom a v súlade s rozpočtom schváleným Zhromaždením členov.
11.3 Rozpočet Združenia schvaľuje Zhromaždenie členov na základe návrhu Výboru. Výbor má právo upravovať rozpočet v nevyhnutnej miere a v súlade s potrebami plnenia programu Združenia.
11.4 V prípade zániku Združenia rozhodnutím Zhromaždenia členov tento orgán rozhodne, na aké občianske združenie bude majetok prevedený, pričom môže ísť iba o občianske združenie so zameraním na ochranu prírody.
11.5 V prípade zániku Združenia právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení môže byť jeho majetok prevedený iba na občianske združenie so za meraním na ochranu prírody.

Čl. 12
Zánik združenia

12.1 Združenie zaniká na základe:
a) rozhodnutia trojpätinovej väčšiny členov Zhromaždenia o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčením s iným občianskym združením, alebo
b) právoplatného rozhodnutia ministerstva o jeho rozpustení.